วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 ถึง วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558

วันศุกร์ 24 เมษายน 2558 ถึง วันจันทร์ 27 เมษายน 2558

4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียวันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 (วันที่ 1)

04:00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
06:15 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง มื้อที่ 1)
11:30 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร (เดนปาซาร์) เกาะบาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองบาหลี
12:30 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 เป็นอาหารจีนที่ร้าน Garoupa) หลังรับประทานอาหาร นำท่านทำการแลกเงินเป็นสกุลเงินรูเปีย เนื่องจากที่บาหลีใช้เงินสกุล “รูเปีย”
เดินทางสู่: “วัดอูลูวาตู” นำท่านชม: “วัดอูลูวาตู” วัดหลักประจำท้องทะเล ที่ตั้งอยู่บนสุดปลายผาหินชันที่สูงเกือบ 100 เมตร ด้านทิศตะวันตก เป็นวัดที่สร้างจากการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซเลนดราส ซึ่งอยู่บริเวณหน้าผา ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็น
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 เป็นอาหารทะเลที่ชายหาด Jimbaran) หลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Bali Harvestland Kuta พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...

เสาร์ 28 มีนาคม 2557(วันที่ 2) บาหลี : ปุราเบซากิห์ -> หมู่บ้านคินตามณี -> ปุราอูลันดานูบาตูร์ -> ปุราเตียร์ตาอัมปึล และ ตลาดอูบุด

07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4 เป็น Buffet menu)
เดินทางสู่: “ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih)” เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนา ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 วัด
06:15 น.
นำท่านชม: “ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan)” ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่านสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย
11:30 น.
เดินทางสู่: “หมู่บ้านคินตามณี (Kintamani)” ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉากหลัง และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
12:00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารคินตามณี (มื้อที่ 5 เป็น Buffet menu)

พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ: ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟที่ชาวบาหลีให้การสักการบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ

เดินทางสู่: “ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur)” หรือวัดอูลันดานูบาตูร์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากิห์ วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับ นครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ นอกจากจะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนบาหลีแล้ว บรรยากาศของวัดนี้ก็ยังดีมากด้วย เพราะเนื่องจากอยู่ในที่สูงจึงมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้ดูขลังและดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก

เดินทางสู่: “ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)” หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่าวัดตัมปะก์ซีริง (TEMPAK SILING) มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีนิยมมาอาบน้ำที่บ่อน้ำพุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่างๆได้ด้วย และเป็นวัดที่เคารพสักการะของชาวบาหลี บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย ราคาต้องต่อรองกันสุดๆ คนไทยจะเรียกว่า …“ตลาดปราบเซียน”

อิสระช้อปปิ้ง: ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
19:00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6 เป็นอาหารพื้นเมือง)หลังรับประทานอาหาร นำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Bali Harvestland Kuta พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

อาทิตย์ 29 มีนาคม 2558(วันที่ 3)

07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 7 เป็น Buffet menu)

เดินทางสู่: “ปุราอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan)” หรือวัดอูลันดานู เป็นวัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ มีความสวยงามเป็นอันสองของเกาะบาหลี มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโมษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ และสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

นำท่านเที่ยวชม: ทุ่งข้าวขั้นบันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลงที่ เบดูกัลป์ (Bedugu)
12:00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ Mentari restaurant(มื้อที่ 8 เป็น Buffet menu)

นำท่านเที่ยวชม: ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลังตั้งอยู่บนปล่องภูเขาไฟ ที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้น้อยใหญ่ โดยมีภูเขาไฟ Catur เป็นฉากหลัง ตั้งอยู่ที่ระดับ 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และลึกถึง 35 เมตร
เดินทางสู่: “ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot)” หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมากมีทิวทัศน์ และบรรยากาศที่สวยงาม สร้างโดยนักบวชฮินดู ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล
19:00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ Tempoe doelo (มื้อที่ 9 เป็นอาหารพื้นเมือง set menu) หลังรับประทานอาหาร นำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Bali Harvestland Kuta พักผ่อนกันตามอัธยาศัย...

จันทร์ 30 มีนาคม 2558 (วันที่ 4)

07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 10 เป็น Buffet menu) หลังรับประทานอาหาร พักผ่อน ช้อปปิ้งของฝาก
เดินทางสู่: “อนุสาวรีย์มหาภารตะ” สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่สนามบิน ช้อปปิ้งสินค้าduty free ที่สนามบิน