บาหลีอัญมณี ห่งมหาสมุทรอินเดีย

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ออกเดินทางสู่ เกาะบาหลี โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 396 (ที่นั่งบนเครื่อง เราล็อกที่นั่งไว้ล่วงหน้าและบริการอาหารเช้าบนเครื่อง มื้อที่ 1)...

more info